Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning om en identifierbar fysisk person som namn, adress, personnr, kundnr, fastighetsbeteckning som går att identifiera en fysisk person.

En personuppgift omfattar enbart information om fysisk person. En juridisk person med organisationsnummer räknas inte som personuppgift. Däremot är uppgifter om anställda och styrelseledamöter personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Ekonomivision AB, 556819-9581, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in och hur?

Vanligtvis kommer uppgifter från dig när du blir kund eller använder dig av våra tjänster. Vi kan behöva att komplettera eller kontrollera att uppgifterna är korrekta.

För dig som är kund hos oss samlar vi endast in de personuppgifter som är nödvändig för att vi ska uppfylla vår del av avtalet. Det kan tex vara namn, adress, personnr, telefonnr, e-post. Det kan även vara information som användar-id, lösenord, beställningar och övrig information du lämnat hos oss.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter hos myndigheter eller samarbetspartners som namn, adress, företagsinformation, betalningsanmärkningar.

Hur använder vi oss av dina personuppgifter?

Kundrelation
Som kund till Ekonomivision behandlar vi din data och dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som användare och för att kunna hantera och leverera tjänster i enighet med ditt avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Intresseanmälan på Ekonomivison
Är du intresserad av våra tjänster och vill veta mer om oss får du fylla i ett formulär på vår hemsida med dina kontaktuppgifter. Dessa tar vi bort om inget samarbete inleds oss emellan.

Rättslig grund: Samtycke

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal.

Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke.

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter i de fall vi finner det nödvändigt för att fullfölja vår del av avtal eller förpliktelse enligt de lagar som finns. Personuppgifter som hanteras i samband med vårt samarbete mer er sparas i tio år efter avslutat samarbete.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att dela med oss av personuppgifter vi samlat in. I vissa fall kan detta vara nödvändigt för att dela med oss till våra leverantörer eller underleverantörer för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. Med dessa upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Det kan vara IT-tjänster för underhåll och drift av våra IT-lösningar, marknadsföring och molnbaserad internettjänst.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är de statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att del uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott.

När dina personuppgifter delas med en myndighet/ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens/ det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register – anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

OBS! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering
Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Ändringar

Ändringar kan komma att ske löpande i vår policy. Du finner den senaste versionen uppdaterad på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Ekonomivision AB, 556819-9581
Kabelgatan 2M
434 37 Kungsbacka

Telefon: 0300-31999
e-post: camilla@ekonomivision.se